תקנון שימוש באתר

מבוא
הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמתך מראש לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש" )

השימוש באתר יכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.

במקומות אחרים ברחבי האתר עשויות להופיע הוראות ו/או הנחיות ספציפיות, המתייחסות לשירותים הנזכרים שם, מחיריהם, יתר תנאיהם או עניינים אחרים ספציפיים. אלה תחולנה הן בנוסף להוראות תקנון זה. ככל שישנה סתירה כלשהי בין אלה לאלה, תגברנה ההוראות ו/או ההנחיות שם.
בשימושך באתר הינך מסכים לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים כמו שהם (AS IS)  והאתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
האתר פועל אך ורק כממשק ליצירת הקשר בין משתמשים שונים בו, ושעשויים להתקשר ביניהם. למען הסר ספק, בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעותו.
כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והאתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

כל המופיע והמתפרסם במדורי האתר, הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את האתר ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

האתר מסיר כל אחריות בגין שירותי צד שלישי, תוכנות זדוניות, תקלות בשימוש באתר, דיוק ואיכות המידע באתר. האתר אינו מתחייב כי השימוש בשירותי האתר ו/או בשירותי הצד השלישי יהיה חסין מפני תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם האתר לבין הנוסח המופיע ברישומי האתר, יגבר הנוסח המופיע ברישומי האתר, לרבות מבצעים, ולאתר תהיה שמורה הזכות לבטלם או להגביל את ההשתתפות בהם.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

הרישום לאתר והשימוש בו דורשים לספק מידע אישי כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. מידע זה ישמש לצורך יצירת קשר ושירותי דיוור. הינך רשאי להעביר בקשה בכתב לאתר, כי המידע האישי אשר פרסמת באתר לא יועבר לצדדים שלישיים.

פרסום מודעות באתר

מנהלי האתר רשאים לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתם מכל סיבה שהיא או במקרים בהם התוכן אינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, ואשר עלול לכאורה להזיק, לעבור על החוק, או להפר את הוראות תקנון זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה להחזר כספי/פיצוי בגין זה.

ביחס לכל מוצר, נכס שירות וכיו"ב, לא יפרסם המשתמש יותר מאשר מודעה אחת בכל עת (אך אין מניעה לפרסם מחדש אותה מודעה, כל עוד לא נוצרות בכך שתי מודעות נפרדות – היינו, "להקפיץ" מודעה).

תוכן המודעות יוּזן בשדות המתאימים אך ורק בהתאם לתיאור כל שדה (כתובת, תיאור קצר וכו'). במסגרת השדות, אין לכלול קישוריות (hyperlinks) כלשהן; ואין לפרסם מספרי טלפון וכו', אלא בשדה המתאים.
משתמש רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד הקשורה לאותו מוצר או שירות, לערוך ולשנות אותה בכל עת.

לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום תוכן המודעות כגון מספרי טלפון, כתובת אימייל וכו' יעשה אך ורק בתוך השדות המיועדים לכך. המשתמש לא רשאי לכלול קישוריות או הפניות לאתר אינטרנט אחר אלא אם הדבר נכלל במקום המיועד לכך במסגרת פרופיל "לקוחות עסקיים" או לקוחות "סוחרים קונים".

שימוש במידע של המשתמש

המידע אשר משתמש ימסור באתר, בין היתר מידע אישי – יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר יעשה שימוש במידע זה בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לתקנון זה. כמו כן יכול מידע זה לשמש את מנהלי האתר לשליחה או קבלת אימייל / מיסרונים  לצורך יצירת קשר  עם המשתמש למתן מבצעים שונים, לפרסום מודעות, לייעול ושיפור תכני האתר. במידה ומשתמש מעוניין להפסיק שירות זה עליו להודיע על כך למנהלי האתר.
העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

באישור המשתמש את התקנון הינו מסכים לכך שמנהלי האתר רשאים מעת לעת להעביר לצדדים שלישיים מידע אודות המשתמש ואודות המודעות שפרסם ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך. כמו כן המשתמש מסכים שתופענה באתר הפניות לאתרי צדדים שלישיים דרך מודעות פרסומת וכו' ויכול וישלחו למשתמש ללא התערבות או שליטה מצד האתר אימיילים או מסרונים בדבר מוצרים, מבצעים והנחות מאותם צדדים שלישיים אשר נכונותם, חוקיותם ועדכניותם הינם באחריות הצדדים השלישיים בלבד ואינם מהווים המלצה מצד האתר לרכישה או קבלת שירות מאותם צדדים שלישיים.

שיתוף ברשתות חברתיות

לצורך שיתוף מודעה/שירות/דף של האתר ברשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם, גוגל+, טוויטר, לינקדאין וכו' ), יתבקש המשתמש כמקובל ברשתות חברתיות, להתיר לאפליקציה גישה לפרופיל המשתמש ברשת הנ"ל. כמו כן, שימוש המשתמש בשיתוף הרשתות החברתיות של האתר יהיה בנוסף כפוף לתנאי השימוש של הרשתות החברתיות.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות השונות באתר יכול וינוהלו באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים בדפדפני המחשב האישי של המשתמש ומשמשים ככלי לאיסוף מידע על מנת להתאים את הפרסומות אשר יופנו אל המשתמש, ולשיפור ועדכון האתר וכן לצורך זיהוי המשתמש אשר חוסכים מצד המשתמש עדכון פרטים של שם משתמש וסיסמה בכל כניסה נוספת של המשתמש לאתר.

באפשרות המשתמש למנוע או לחסום את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבו באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות במחשבו האישי.

אבטחת מידע

תוכן האתר מאוחסן בחברה לאחסון אתרים אשר מאבטחת את המידע המצוי בשרתיה ובאתר בהתאם לתקנים מחמירים של אבטחת מידע. יחד עם זאת אין האתר יכול להבטיח בפני המשתמש את עמידותו מפני התקפות לא חוקיות של פצחנים (האקרים) וגישתם למידע באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שמורים לבעלי האתר בלבד, ובכללם המודל העסקי, סימני המסחר באתר, תוכן האתר, מבנה האתר, עיצוב האתר, הטקסטים באתר, הפונטים באתר, תמונות האתר, המודעות באתר, הפרסומות באתר וכל קובץ, יישום או תהליך אשר נמצא באתר למעט הזכויות בקבצים אשר הועלו על ידי משתמשים. אין להעתיק, לשכפל, ליצור מחדש, להפיץ, לפרסם, להציג או להעביר אחד או יותר מהרכיבים הנ"ל ללא אישור מראש ובכתב של בעלי האתר.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדי או שקיבל אישור מבעל הזכויות בקבצים, התמונות והמודעות שאותם הוא מעלה לאתר, וכי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המועלים על ידו.

האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לזכויות יוצרים או קניין רוחני שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה אשר העלה משתמש של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. מנהלי האתר רשאים להעביר את פרטי המשתמש לכל לכל גורם אשר יטען כלפי האתר כי זכותו הופרה, נגרם לו נזק כלשהו ו/או הוא נפגע בצורה כלשהי בעקבות שימוש המשתמש באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך כלפי מנהלי האתר. כמו כן, מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר שומר את הזכות להטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו של האתר.
הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

תנאי שימוש ופרסום מודעות
השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

השימוש באתר מאפשר פרסום מודעות ביקוש של נכס/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש לקנות, והצגתם לקהל הרחב אשר מעוניין למכור נכס/מוצר/שירות לקונים אלה. כמו כן האתר מאפשר פניה למפרסמי מודעות הקניה באתר. השימוש באתר הינו לצרכים המתוארים בלבד וכל שימוש אחר הינו אסור בהחלט.
המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש/לאסוף/להעתיק/להפיץ את המידע או את רשימות הטלפונים, המיילים והשמות מהאתר בכל צורה שאינה של משתמש רגיל וסביר. השימוש באמצעים טכנולוגיים או ממוחשבים לצורך איסוף/העתקה/הפצה של המידע באתר הינו אסור בהחלט וכן פעולות אשר ביכולתן להפריע לפעילותו התקינה של האתר לרבות יצירת עומסים או עקיפת תהליכים וכל שימוש כזה מנוגד לתנאי תקנון זה. לאתר שמורה הזכות לתבוע כל משתמש אשר יפר כללים אלו.
מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי האתר אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות לרכישה/מכירה/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. האתר לא יישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. האתר אף שומר על זכותו לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 , תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים).
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

היה ומשתמש יפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, המשתמש ישפה את האתר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתו של האתר דבר ההפרה. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לאתר ו/או אשר לאתר טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה לא יהא אחראי האתר לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הפעלה שוטפת של האתר

מפעילי האתר אינם מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך כראות עיניהם שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש. מפעילי האתר עושים וימשיכו לעשות את מירב המאמצים על מנת שהמשתמש יוכל להשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הם אינם מתחייבים כי לא יחולו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר אשר נלווים להפעלה זו.

משתמשים עסקיים / סוחרים / מסחריים

בפרק זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה אליהם:

"אמצעי פרסום" – "פרסום מודעות, קידום למודעות ו/או מיני סייט בלבד".

"משתמש עסקי/סוחר" –  "כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא (לרבות מתווך נדל"ן וסוחר רכב) (א) שעיסוקם הן במישרין ו/או בעקיפין במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף של מוצרים ו/או שירותים; ו/או (ב) כל תאגיד לרבות שותפות ו/או חברה ו/או כל סוג אחר של תאגיד שאינו אדם פרטי המפרסם מודעות לקניה ו/או השכרה של מוצרים ו/או שירותים (לרבות שכירות ו/או קניה של נדל"ן או רכב)".

"משתמש מסחרי" – "לקוח פרטי אשר כמות המוצרים / הנכסים שהינו מפרסם בפרק זמן נתון עולה על נהלי האתר בקשר לכל מדור באתר בנפרד".

"משתמש פרטי" – "מי שאינו לקוח עסקי / סוחר / מסחרי".

"מתווך נדל"ן" – "מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין ו/או פרסום מודעות מטעמם / בשמם".

"סוחר" – "סוחרים פרטיים ו/או שותפות ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם במסחר קמעונאי, סיטונאי או זעיר, ישיר או עקיף של מוצרים ו/או שירותים לרבות סוחרי רכב".

מדיניות ניהול שירותי פרסום עבור משתמשים עסקיים / סוחרים / מסחריים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

 1. במידה ולא צוין אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת עסקית בין בקשר ישיר או בין בקשר עקיף לעסק כפוף לחבילות פרסום ולתשלום ואין לבצע שימוש ללא קבלת אישור מפורש מצד האתר ומתן הסכמת המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי לתנאי ההתקשרות של האתר; וזאת, בין אם במסגרת הרשמה לשירותים דרך האתר ובין אם במסגרת הרשמה טלפונית לאתר.
 2. פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי משתמשים עסקיים/סוחרים/מסחריים, הינו בתשלום בלבד, וכל פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לאתר בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותו הבלעדית של האתר, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.
 3. משתמש עסקי/סוחר/מסחרי יהא רשאי לבטל הזמנה לרכישת אמצעי פרסום בכתב אשר נשלחה לאתר בתוך עשרים וארבע (24) שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא תתקבל הודעת ביטול עסקה עד מסגרת הזמן הקצובה, ההזמנה תהיה בתוקף ללא יכולת ביטול מצד המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי.
 4. במידה ואמצעי התשלום של המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי נותן בזאת את הסכמתו מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לאתר לפי כל דין.
 5. האתר רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם המשתמשים העסקיים.
 6. המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.
 7. המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי מאשר, כי ידוע לו שהאתר יהא רשאי, בכל עת, שלא לאשר פרסום אמצעי פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר, כי האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש העסקי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
 8. ידוע ומוסכם על המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי, כי האתר יהא רשאי להסיר זמנית את תוכן אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, האתר יהא רשאי להסיר לאלתר את תוכן אמצעי הפרסום, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. למשתמש העסקי/סוחר/מסחרי לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין האמור.
 9. ממועד אישורה של הצעה זו ע"י המשתמש העסקי/סוחר/מסחרי יחול ההסכם בין הצדדים ובכפוף לתנאי תקנון השימוש, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.
 10. שימוש אמצעי פרסום או שימוש אחר של משתמש עסקי/סוחר/מסחרי באתר (לרבות פרסום מודעה מטעם ו/או בשמו של לקוח עסקי, וכן פרסום מודעה של לקוח פרטי מתוך מטרה להפנות את המשתמשים שיענו למודעה ללקוח העסקי) שנחזה לפרסום / שימוש פרטי / אישי יוסר / יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לאתר בקשר עם כך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להסיר אמצעי פרסום שהינו בגדר הודעה כפולה מטעם אותו משתמש עסקי/סוחר/מסחרי.
 11. משתמש עסקי/סוחר/מסחרי יוכל להקפיץ באופן ידני את המודעות שלו וכן לסמן באופן ידני את המודעות שלו כמודעות מומלצות בהתאם לזמנים ולמתודולוגיות שיאושרו על ידי האתר מעת לעת.
 12. מובהר בזאת, כי האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם ללקוח העסקי בקשר עם שימוש באתר. הלקוח העסקי מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לו עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום אמצעי הפרסום שהוזמנו ע"י הלקוח העסקי, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, מנהלי האתר יידעו את הלקוח העסקי לגבי כל תביעה כאמור, ויאפשרו לו להשתתף בניהול ההגנה.
 13. החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם אמצעי הפרסום המתפרסמים באתר על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדים בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.
 14. למען הסר כל ספק יובהר, כי כל המפורט לעיל בגין מדיניות ניהול אמצעי פרסום ללקוחות עסקיים, חל בשינויים המחויבים גם על לקוחות מסחריים.

פרסום בקטגוריית סוחרים קונים

 • ניתן לבטל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים בכתב בתוך 24 שעות ממועד שליחת ההזמנה באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול בזמן הקצוב, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד המזמין.
 • המזמין מאשר ומצהיר כי תוכן פרסום המודעות ו/או המיני סייט שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות התקנון לעניין הסרת תוכן על ידי האתר.
 • המזמין מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהו, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות ו/או המיני סייט שהוזמנו ע"י המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

כלי נשק וצעצועים מסוכנים

כל מודעה באתר בקטגורית כלי נשק ו/או צעצוע מסוכן כפופה להוראות הדין ולהוראות תקנון השימוש.

מסלולי פרסום מודעות באתר

באתר מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

מוצרים אסורים לפרסום

 • חיות בר – עפ"י חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955
 • עתיקות – עפ"י חוק העתיקות, תשל"ח-1978

תנאים כלליים

המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי מפעילי האתר ו/או פעילותו של מי מהם, נתון לשינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ואינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להתקשר בכל התקשרות עם כל צד באשר הוא, בכל צורה שהיא.

בתנאי תקנון זה, כמו גם בצורת האתר, עיצובו, השירותים המוצעים במסגרתו, מחירי השירותים השונים וכיוצא באלה, ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב. כך למשל, ייתכנו שינויים במחירי השירותים השונים, תנאי הספקתם וכיו"ב. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני. על אף האמור לעיל, בכל הנוגע לפרסום מודעות באתר, תנאי התקנון כפי שיהיו בעת ביצוע התשלום הם אלה אשר יחולו על עסקת הפרסום.

 

Copyright © 2018-2020. All Rights Reserved to EverBuyers.